Privacy Policy en Disclaimer

Stichting Onderzoek Scholekster, gevestigd te Den Burg (Texel), vindt de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar deelnemers aan onderzoeken, vrijwilligers en bezoekers van de website belangrijk. Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u deelneemt aan het onderzoek naar de dakbroedende scholeksters via de website “scholeksterophetdak.nl” wordt een aantal van uw gegevens vastgelegd. De Stichting Onderzoek Scholekster gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van het onderzoek als gespecificeerd op genoemde website. Wij delen uw gegevens niet met derden.

De persoonlijke gegevens die we verwerken
Naast alle gegevens over de betreffende scholeksters en hun directe leef- en nestomgeving leggen we alleen de persoonlijke gegevens vast die u aan ons heeft verstrekt. Deze zijn:

  • Voornaam;
  • Achternaam;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Adres of locatie van het nest (met mogelijke tijdelijke locatievermelding op de online beschikbare kaart met nesten op de genoemde website);

Wetenschappelijk Onderzoek “Scholekster op het Dak”
Uw gegevens worden gebruikt voor het wetenschappelijk onderzoek genaamd “Scholekster op het Dak” en worden na afloop van het onderzoek verwijderd of geanonimiseerd. Stichting Onderzoek Scholekster behoudt zich het recht voor om de gegevens van de deelnemers te bewaren, zodat zij in het belang van het onderzoek contact met de deelnemers kan opnemen. Dit kan in de vorm van een digitale nieuwsbrief, een herinneringsmail om een waarneming toe te voegen, een email of telefonisch bij vragen en onduidelijkheid over de ingevoerde gegevens. Daarnaast kunnen de gegevens gebruikt worden voor onderzoek van het NIOO en SOVON. De resultaten van het onderzoek worden geanonimiseerd.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De bewaartermijn is afhankelijk van de wettelijke bewaartermijnen en/of historische waarde. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Beveiliging
Stichting Onderzoek Scholekster doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Zo hebben bijvoorbeeld alleen geautoriseerde gebruikers toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens de stichting diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is zij als stichting met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Scholeksterophetdak.nl en andere websites
Op www.scholeksterophetdak.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. Stichting Onderzoek Scholekster draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor het privacy statement – indien aanwezig – van de site die u bezoekt. De website “scholeksterophetdak.nl” maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Het gebruik hiervan is separaat ter vaststelling en akkoord door bezoekers van de website vastgelegd in het “cookie statement” op genoemde website.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Door gegevens in te vullen verklaard u hieraan te voldoen.

Vragen, opmerkingen, klachten, of (vermoeden) datalek
Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacy policy, dan kunt u deze uiteraard aan ons richten via info@scholeksterophetdak.nl.
Hebt u klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Stichting Onderzoek Scholekster, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@scholeksterophetdak.nl.

Disclaimer
Wij streven ernaar de informatie op scholeksterophetdak.nl zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Hoewel de informatie zo zorgvuldig mogelijk wordt gepubliceerd, is het mogelijk dat de informatie onvolledig c.q. onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Scholekster zijn net als alle andere inheemse vogelsoorten beschermd. In artikel 3.1 Wet Natuurbescherming is bepaald dat de nesten niet opzettelijk verstoord mogen worden. Stichting Onderzoek Scholekster is niet aansprakelijk voor overtreding hiervan en is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door waarnemers gebaseerd op de inhoud van scholeksterophetdak.nl.

Wijzigingen
Stichting Onderzoek Scholekster kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Policy en Disclaimer. Indien de stichting een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop deze of de genoemde website uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op de website, of in nieuwsbrieven.